EST | ENG | RUS

Klassikalise manikĆ¼Ć¼ri ja pedikĆ¼Ć¼ri kursus

1. Kursuse õppekava nimetus:
KLASSIKALISE MANIKÜÜRI JA PEDIKÜÜRI KURSUS

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus            

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED 1012)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava kosmeetik tase 5 (EHIS kood 152527) koostamise aluseks on kasutatud kosmeetiku eriala rahvusvahelise CIDESCO koolitusprogrammi ning Kosmeetik tase 5 kutsestandard nr 04-17102018-1.1/8k kompetentsid

3. Eesmärk, õpiväljundid ja omandatud kompetentsid

EESMÄRK: Anda õppijale tööturule sisenemiseks/tööturul püsimiseks erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused klassikalisest maniküürist ja pediküürist.

ÕPIVÄLJUNDID JA KOMPETENTSID: 

käte- ja jalgadehooldus – õpiväljundid:
teab üla- ja alajäsemete anatoomiat ja küünte ehitust;
teab levinumaid käe- ja jalanaha ning küüntehaiguseid;
valmistab ette töökoha;
teeb maniküüri ja pediküüri kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid, tooteid; 
järgib tööohutus- ja hügieeninõudeid.

 

 

Kompetentsid:  valmistab kliendi käte ja jalgade hoolduseks ette: hindab ja analüüsib käte ja jalgade naha ja küünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevad muutuseid visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; planeerib tööjärjekorra, vastavalt valitud hooldusele; viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, tagades esteetilise lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid ja tehnikaid ning tooteid; eemaldab jalgade nahapaksendid, kasutades rasplit; masseerib käsi ja jalgu vastavalt näidustustele ja võtete kavale; lakib küüned vastavalt kliendi soovile, kasutades klassikalist lakki.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: inimesed, kes soovivad tööturule sisenemiseks/tööturul püsimiseks omandada   maniküüri ja pediküüri sooritamiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi. 

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: puuduvad

5. Õppe  maht ja õppekeskkond

ÕPPE MAHT: Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi (ak/h), millest 20 (ak/h auditoorset tööd, 100 ak/h praktikat koolikeskkonnas.

ÕPPEKESKKOND: Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga.

6. Õppe sisu ja temaatika

1. Teooria: 20 (ak/h)
 

 

   - terve küüs, küüntemuutused ja -haigused
   - käte ja jalgade nahamuutused ning –haigused
   - jalgade ehituses esinevad muutused
   - tooted ja töövahendid
   - tööhügieen ja töökoha ettevalmistus

2. Praktiline töö kliendiga: 100 ak/h

   - klassikaline maniküür (küünte viilimine, küünenahkade hooldamine, lakkimine)
   - klassikaline pediküür (jalgade leotus, raspeldamine, küünte viilimine, küünenahkade hooldamine, lakkimine)
   - käte- ja jalgade massaaž
 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav väljundipõhine hindamine loetakse arvestatuks kui teooriatestis on õigeid vastuseid 70%-100%  ning praktilised arvestused maniküüris ja pediküüris sooritatud vastavalt tööprotsessi kavale (töövõtted, töökoha korrastatus/töövahendite puhtus, esteetiliselt kaunis välimus - küünte hooldus ja lakkimine korrektselt sooritatud) vahemikus 70%-100% 


8. Väljastatavad dokumendid

Kõigile, kes on koolitusel osalenud ja mitteeristava väljundipõhise hindamise sooritanud 70-100% väljastatakse vastavasisuline tunnistus.
Alla 70% osaluse korral väljastatakse tõend (ak/h maht, läbitud teemad).

9. Koolitaja/-te kvalifikatsioon

Žanna Potapenko
kutsepedagoogika täiendkoolitus;
tunnistus kosmeetiku erialal;
kesk-eri diplom, kaubatundmise, materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  kutseõpetaja 2003. aastast
rahvusvaheline Cidesco diplom kosmeetiku erialal

Ilona Loginova

Kosmeetik I kutsekvalifikatsioon 2009; kosmeetiku erialane töökogemus alates 2009. aastast.

Marika Valk
Mainori Kõrgkool – rakenduskõrgharidus “Rakenduspsühholoogia (spetsialiseerumine/teenindusjuhtimine)” 2008;
Rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal 2009;
Tartu Ülikool “E-kursuse teostamine” 2011;
Tallinna Ülikool “Haridusasutuse juhtimine” 2011;
ITK “Esmaabi ja taaselustamine koolis” 2015;
Tallinna Personali Arenduskeskus “Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes – töökeskkonnaspetsialist” 2019.
OÜ Ilu ja Tervis õppetöö koordinaator ja eriala õpetaja 2007 – 2009;
Tallinna Tööstushariduskeskus kutseõpetaja, täienduskoolitusjuht ja töökeskkonnaspetsialist 2009 – 2019;
OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor 2020 -

Info: 6555132, e-mail: info @kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

  • Kursusel osalejale väljastatakse vajalik esmane töövahendite komplekt, mis jääb õppurile juhul, kui kursuse õppekava läbitakse täies mahus.
  • Maksumus: 1680,00 eur
  • Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena